Oferta

Wybrane us?ugi

Szeroka gama wykonywanych przez nas us?ug, zawiera
mi?dzy innymi:


Projektowanie i zak?adanie terenw zielonych

Piel?gnacja terenw zielonych oraz sprzeda? materia?u ro?linnego


Pe?na oferta:

Piel?gnacja terenw zielonych, sprzeda? materia?u ro?linnego

Zak?adanie oczek wodnych, skalniakw i trawnikw.

Projektowanie i zak?adanie terenw zielonych

Zak?adanie, koszenie, rekultywacja trawnikw

Us?ugi kos? spalinow?

Wycinka drzew

Projekty ogrodw:

W zakres projektu wchodzi:
-zarys nasadze? naniesiony w kolorze na kalce kre?larskiej
-wykaz proponowanych ro?lin
-wst?pny kosztorys materia?w oraz prac zwi?zanych z za?o?eniem ogrodu